Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải các phương trình.

Bài 6. Giải các phương trình.

a) |3x – 2| = 2x + 3;

b) |2x -1| = |-5x – 2|;

c) \(\frac{x-1}{2x -3}=\frac{-3x+1}{|x+1|};\)

d) |2x + 5| = x2 +5x +1.

Hướng dẫn giải:

a) ĐKXĐ: 2x + 3 ≥ 0. Bình phương hai vế thì được:

(3x – 2)2 = (2x + 3)2 => (3x - 2)2 – (2x + 3)2 = 0

⇔ (3x -2 + 2x + 3)(3x – 2 – 2x – 3) = 0 

=> x1 = \(\frac{-1}{5}\) (nhận), x2 = 5 (nhận)

Tập nghiệm S = {\(\frac{-1}{5}\); 5}.

b) Bình phương hai vế:

(2x – 1)2 = (5x + 2)2 => (2x - 1 + 5x + 2)(2x – 1 – 5x – 2) = 0

=> x1 = \(\frac{-1}{7}\), x2 = -1.

c) ĐKXĐ: x ≠ \(\frac{3}{2}\), x ≠ -1. Quy đồng rồi khử mẫu thức chung

(x – 1)|x + 1| = (2x – 3)(-3x + 1)

  •  Với x ≥ -1 ta được: x2 – 1 = -6x2 + 11x – 3 => x= \(\frac{11-\sqrt{65}}{14}\) ;
    x2 = \(\frac{11+\sqrt{65}}{14}\).
  •  Với x < -1 ta được: -x2 + 1 = -6x2 + 11x – 3 => x1 = \(\frac{11-\sqrt{41}}{10}\) (loại vì không thỏa mãn đk x < -1); x2 = \(\frac{11+\sqrt{41}}{10}\) (loại vì x > -1)

Kết luận: Tập nghiệm S = {\(\frac{11-\sqrt{65}}{14}\); \(\frac{11+\sqrt{65}}{14}\)}

d) ĐKXĐ: x2 +5x +1 > 0

  • Với x ≥ \(\frac{-5}{2}\) ta được: 2x + 5 = x2 + 5x + 1
    => x1 = -4 (loại); x2 = 1 (nhận)
  • Với x < \(\frac{-5}{2}\) ta được: -2x – 5 = x2 + 5x + 1

=> x1 =-6 (nhận); x2 = -1 (loại).

Kết luận: Tập nghiệm S = {1; -6}.