Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các hợp chất sau đây...

6. Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên các ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4                         b)  NH4NO3                          c)   KCl

d) K2SO4                    e)  NH4Cl                            f) Ca(OH)2

Các ion đa nguyên tử như sau;

 

H3PO4      

 NH4NO3                           

K2SO4  

NH4Cl   

Ca(OH)2

Ion đa nguyên tử

anion \({PO_{4}}^{3-}\)

 \({NH_{4}}^{+}\) và \({NO_{3}}^{-}\)

 

 \({NH_{4}}^{+}\)

 \({OH}^{-}\)

Tên gọi

Anion photphat

Cation amoni  \({NH_{4}}^{+}\)

Anion nitrat \({NO_{3}}^{-}\)

Anion sunfat

Cation amoni

Anion hidroxit

a