Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

6. Tam giác ABC có các cạnh a = 8cm, b = 10cm, c = 13cm.

6. Tam giác ABC có các cạnh a = 8cm, b = 10cm, c = 13cm

a) Tam giác đó có góc tù không? 

b) Tính độ dài đường trung tuyến MA của tam giác ABC đó.

Hướng dẫn:

a) Xét tổng  a2 + b2  - c= 82 + 102  - 13= -5 < 0 

Vậy tam giác này có góc C tù

cos C = \(\frac{a^{2}+b^{2}- c^{2}}{2ab}\) = \(\frac{-5}{160}\)  ≈ -0, 3125   =>  \(\widehat{C}\) =  91047’

b) Áp dụng công thức tính đường trung tuyến, ta tính được AM ≈ 10,89cm