Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sóng cơ là gì ?

6. Sóng cơ là gì ?

A. Là dao động lan truyền trong một môi trường.

B. Là dao động của mọi điểm trong một môi trường.

C. Là một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.

D. Là sự truyền chuyển động của các phần tử trong một môi trường.

Giải.

Đáp án A.