Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Cho a < b, hãy so sánh:

Bài 6. Cho a < b, hãy so sánh:

2a và 2b;   2a và a + b;    -a và -b.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

a < b và 2 > 0 => 2a < 2b

a < b cộng hai vế với a

=> a + a < a + b => 2a < a + b

a < b và -1 < 0 => -a > -b