Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm I(1;-3), bán kính 2. Viết phương trình ảnh của đường tròn (I;2) qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số 3 và phép đối xứng qua trục Ox

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm I(1;-3), bán kính 2. Viết phương trình ảnh của đường tròn (I;2) qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số 3 và phép đối xứng qua trục Ox

Lời giải:

I' = \({V_{(O,3)}}^{}\) (I) = (3; -9), I'' = \({D_{Ox}}^{}\) (I') = ( 3;9). Đường tròn phải tìm có phương trình \((x-3)^{2}+(y-9)^{2}=36\)