Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ...

6. Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra. Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

Hướng dẫn.

nC12H22O11 = \(\frac{100}{342}\) = x (mol)

C12H22O11 + H2O   →   C6H10O6 + C6H10O6 .

       x                            x              x (mol)

CH2OH–[CHOH]3–CO–CH2OH   \(\overset{OH^{-}}{\rightarrow }\)    CH2OH-[CHOH]4-CHO

                a mol                               a mol

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

        2x                 4x                                                      4x (mol)

mAgNO3 = \(\frac{4.100}{342}.170\) = 198,83 (gam); 

mAg = \(\frac{4.100}{342}.108\) = 126,31 (gam).