Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Bài 6. Cấu hình electron của nguyên tử photpho

Bài 6. Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3. Hỏi:

a) Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron ?

b) Số hiệu nguyên tử của p là bao nhiêu ?

c) Lớp electron nào có mức năng tượng cao nhất ?

d) Có bao nhiêu lớp, mỗi lớp có bao nhiêu electron ?

e) Photpho !à nguyên tố kim loại hay phi kim ? Vì sao ?

LỜI GIAỈ

a) Nguyên tử photpho có 15e.

b) Sô' hiệu nguyên tử của p là : 15.

c) Lớp thứ 3 có mức năng lượng cao nhất.

d) p là phi kim vì có 5e ở lớp ngooài cùng.