Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Với những giá trị nào của x

Bài tập :

Bài 6. Với những giá trị nào của x thì gia trị của các hàm số y = tan ( - x) và y = tan2x  bằng nhau ?

Đáp án :

Bài 6. Các giá trị cần tìm của x là các nghiệm của phương trình 

                            tan 2x = tan ( - x) ,

         giải phương trình này các em có thể xem trong Ví dụ 3b).

         Đáp số :   ( k ∈ Z, k - 2 không chia hết cho 3).