Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Cho hình bình hành ABCD có A(-1; -2), B(3;2), C(4;-1). Tìm tọa độ điểm D.

Bài 6. Cho hình bình hành ABCD có A(-1; -2), B(3;2), C(4;-1). Tìm tọa độ điểm D.

Hướng dẫn giải:

Tứ giác ABCD là hình bình hành nên 

\(\overrightarrow{CD}\) = C

Gọi (x; y) là tọa độ của D thì

\(\overrightarrow{CD}\) = (x-4; y+1)

\(\overrightarrow{BA}\)= (-4;4)

\(\overrightarrow{CD}\) = \(\overrightarrow{CD}\)  ⇔ \(\left\{\begin{matrix} x-4 = -4\\ y+1 = -4 \end{matrix}\right.\)  ⇔ \(\left\{\begin{matrix} x=0\\ y=-5 \end{matrix}\right.\)

Vậy điểm D(0;-5) là điểm cần tìm