Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một con lắc dài 44 cm được treo vào trần của một toa xe lửa...

6. Một con lắc dài 44 cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của đường ray. Hỏi tàu chạy thẳng đều với vận tốc bằng bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất? Cho biết chiều dài của mỗi đường ray là 1,25 m. Lấy g = 9,8 m/s2.

A. 10,7 km/h.                                                        B. 34 km/h.

C. 106 km/h.                                                         D. 45 km/h.

Hướng dẫn.

B.

Chu kì dao động riêng của con lắc đơn: T = 2π\(\sqrt{\frac{l}{g}}\) = 2π\(\sqrt{\frac{0,44}{9,8}}\) = 1,33 s.

Con lắc sẽ dao động mạnh nhất xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tức là tần số (chu kì) của lực kích động bằng với tần số (chu kì) dao động riêng của con lắc. Như vậy, khoảng thời gian con lắc đi hết một thanh ray bằng với chu kì dao động riêng của con lắc: ∆t = T <=> \(\frac{L}{v}\) = T

=> v = \(\frac{L}{T}= \frac{12,5}{1,33}\) = 9,4 m/s ≈ 34 km/h.