Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính ?

Bài 6. Một học sinh cận thị có các điểm Cc, Cv cách mắt lần lượt 10 cm và 90 cm. Học sinh này dùng kính lúp có độ tụ +10 dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính.

a) Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính ?

b) Một học sinh khác, có mắt không bị tật, ngắm chùm kính lúp nói trên ở vô cực. Cho OCc = 25 cm. Tính số bội giác.

Hướng dẫn giải:

a) 5 cm ≤ d ≤ 9 cm.

b) 2,5.