Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ghi Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

6. Ghi Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

b) Anđehit cộng hidro tạo thành ancol bậc một.

c) Anđehit tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac sinh ra bạc kim loại.

d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát CnH2nO.

e) Khi tác dụng với hidro, xeton bị khử thành ancol bậc II.

Hướng dẫn giải:

a) S                                   d) Đ

b) Đ                                    e) Đ

c) Đ