Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

6. Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg

6. Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg 235U.

Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

Trả lời:

Số hạt nhân \( _{92}^{235}\textrm{U}\) trong 1kg \( _{92}^{235}\textrm{U}\) là:

\( \frac{1,0kg}{234,99332u.1,66055.10^{-27} kg/u}\) = \( \frac{10^{27}}{234,99332.1,66055}\)  = 2,5617.1024.

Năng lượng tỏa ra bởi phân hạch 1kg \( _{92}^{235}\textrm{U}\) bằng :

 175,92309.2,5617.1024 MeV = 450,628.1024 MeV = 450,628.1024.1,6.10-13 J = 7,21.1013  J.