Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khối lượng riêng của sắt

Khối lượng riêng của sắt ở 8000C bằng bao nhêu? Biết khối lượng riêng của nó ở 0o C là 7,800.103 kg/ m3.

A. 7,900.103 kg/m3

B. 7,599.103 kg/m3

C. 7,857.103 kg/m3

D. 7,485.103 kg/m3

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Ρ = \({m \over V}\); ρo = \({m \over {{V_0}}}\)

\(\Rightarrow {p \over {{p_0}}} = {{{V_0}} \over V} = {{{V_0}} \over {{V_0}\left( {1 + \beta t} \right)}}\)

\( \Rightarrow P = {{{p_0}} \over {1 + \beta t}} = {{7,{{800.10}^3}} \over {1 + {{3.12.10}^{ - 6}}.800}} = 7,{58.10^3}\) kg/m3