Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các phương trình hóa học điều chế

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1);  stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Hướng dẫn giải:

C6H6  \(\xrightarrow[Fe]{Br_{2}}\) C6H5Br \(\xrightarrow[t^{\circ},p]{dd NaOH dac}\) C6H5ONa \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\)  C6H5OH

CH3CH2- C6H5   \(\xrightarrow[t^{\circ}]{Br_{2}}\)  CH3CHBr- C6H5  \(\xrightarrow[t^{\circ}]{KOH/C_{2}H_{5}OH}\)   CH2=CH-C6H5