Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau

Bài 6. Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau : \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\);  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\);  \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{8}^{17}\textrm{O}\);  \( _{8}^{18}\textrm{O}\).

Lời giải:

Với \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) có 3 oxit: \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{17}\textrm{O}\); \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{18}\textrm{O}\)

Với \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) có 3 oxit: \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{17}\textrm{O}\);  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{18}\textrm{O}\)

a