Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1 M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO4.

Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch, thì có thể nhận biết được tối đa những sung dịch nào?

  1. Hai sung dịch: . Ba(HCO3)2, K2CO3
  2. Ba dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2CO3 , K2S
  3. Hai dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2S
  4. Hai dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2SO4.

Hướng dẫn giải:

Chọn B