Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm...

6. 

Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng để giải phóng khí nào sau đây?

A. NO2.

B. NO.

C. N2O.

D. NH3.

Hướng dẫn.

Đáp án B.      3Cu + 2NaNO3 + 4H2SO4 -> 3CuSO4 + Na2SO4 + 2NO + 4H2O