Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín:...

6. Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín:

       CaCO3(r)  CaO(r) + CO2(k),      ∆H > 0

Điều gì sẽ xảy ra nếu thực hiện một trong những biến đổi sau?

a) Tăng dung tích của bình phản ứng lên.

b) Thêm CaCO3 vào bình phản ứng.

c) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng.

d) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng.

e) Tăng nhiệt độ.

Lời giải.

Điều sẽ xảy ra nếu:

a) Tăng dung tích của bình phản ứng lên: Áp suất chung giảm, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận.

b) Thêm CaCO3 vào bình phản ứng: Chất rắn không ảnh hưởng đến dịch chuyển cân bằng.

c) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng: Chất rắn không ảnh hưởng đến dịch chuyển cân bằng.

d) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng: Xảy ra phản ứng với CO2 làm giảm nồng độ của chất khí này . Do đó, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

e) Tăng nhiệt độ: Cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận để chống lại sự tăng nhiệt độ.