Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X

Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X

Giải:

Gọi CxHy là hidrocacbon 
%C / 12 : %H / 1 
= 92,3 / 12 : 7,7 / 1 
= 7,6 : 7,7 
= 1 : 1 

Công thức đơn giản ( CH )n 
Mà đề nói chất trên tác dụng được với dd Br2 ( không xúc tác ) 
=> Đó là Stiren C8H8