Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hiệu điện thế giữa anôt và catôt

Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu- lít- giơ là 10 kV. Tính tốc độ và động năng cực đại của các êlectron, khi đập vào atôt.

Cho biết khối lượng và điện tích của êlectron:

me =  9,1.10-31 kg; -e = -1,6. 10-19 C.

Hướng dẫn giải:

Từ công thức: Wdmax = \(\frac{1}{2}\)mv2max = eU ta có:

vmax = \(\sqrt{\frac{2eU}{m}}\) = \(\sqrt{\frac{2.1,6.10^{-19}.10000}{9,1.10^{-31}}}\) ≈ 0,593.108 m/s.