Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị là một số nguyên:

Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị là một số nguyên:

\(M = {{10{x^2} - 7x - 5} \over {2x - 3}}\)

Hướng dẫn làm bài:

M có giá trị nguyên với giá trị nguyên của x thì phải có điều kiện \({7 \over {2x - 3}}\) là nguyên. Tức 2x – 3 là ước của 7. Hay 2x – 3 bằng \( \pm 1; \pm 7\)

+2x – 3 = 1 =>2x = 4 => x = 2

+2x – 3 = -1 => 2x = 2 => x =1

+2x – 3 = 7 => 2x = 10 => x = 5

+2x – 3 = -7 => 2x = -4 => x = -2

Vậy x ∈ {-2;1;2;5}