Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho 100 ml dung dịch AlCl3...

6. Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55 gam. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu.

Hướng dẫn.

nAlCl3 = 0,1.1 = 0,1 (mol); nAl2O3 = \(\frac{2,55}{102}\) = 0,025 (mol)

Có hai trường hợp:

a)NaOH thiếu.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl           (1)

          0,05.3       0,05 (mol)

2Al(OH)3   \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  Al2O3 + 3H2O                     (2)

0,05               0,025 (mol)

=>CM (NaOH) = \(\frac{0,15}{0,2}\) = 0,75 (M).

b) NaOH dư một phần.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl            (1)

0,1       0,3          0,1 (mol)

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O              (2)

0,05        0,05 (mol)

2Al(OH)3   \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  Al2O3 + 3H2O                     (3)

0,05                0,025 (mol)

=> nNaOH = 0,3 + 0,05 = 0,35 (mol); CM (NaOH) = \(\frac{0,35}{0,2}\) = 1,75 (M).