Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5cm và có độ lớn FA = FB = 1N (hình 22.6a).

a)      Tính momen của ngẫu lực.

b)      Thanh quay đi một góc α = 30o. Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.

Hướng dẫn giải:

a) 

Áp dụng công thức:

     M = Fd

         = 1. 4,5.10-2 

=> M = 45. 10-3 (N.m)

b) Áp dụng công thức:

             M = Fd = F BI

Trong ∆AIB: cosα = \(\frac{BI}{AB}\)   => BI = AB cosα  

                                     => M = F. AB.cosα 

            = 1. 4,5.10-2 .cos30o = 4,5.\(\frac{\sqrt{3}}{2}\) 10-2

=> M =  3,897. 10-2 (N.m)