Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính tần số của các sóng ngắn..

6. Tính tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25m, 31m, 41m. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là  3. 108 m/s.

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức : f = \(\frac{c}{\lambda }\) với c = 3. 108 m/s

Với λ  = 25m thì f = 12.106 Hz = 12 MHz

Với λ  = 31m thì f = 9,68.106 Hz = 9,68 MHz

Với λ  = 41m thì f = 7,32.106 Hz = 7,32 MHz