Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314

Bài 6. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314 (cm2).

Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai).

Giải: 

Ta có Sxq= 2πrh = 314 (cm2)

 r= \(\frac{S_{xq}}{2\Pi }\)

=> r ≈ 7,07

Thể tích của hình trụ: V = πr2h = 3,14. 7,07≈ 1109,65 (cm3)