Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một xe tải lần lượt chở các vật liệu sau với khối lượng bằng nhau:

Một xe tải lần lượt chở các vật liệu sau với khối lượng bằng nhau: thép đá, lá gỗ và vải. Trong trường hợp nào thì xe khó bị đổ nhất? dễ bị đổ nhất? 

Hướng dẫn giải:

- Xe chở thép là khó đổ nhất vì trong trường hợp này trọng tâm xe thấp.

- Xe chở vải là dễ đổ nhất vì trong trường hợp này trọng tâm xe cao.