Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Tìm các số đo x ở các hình sau:

Bài 6. Tìm các số đo x ở các hình sau:

Giải:

Hình a)

Ta có  \(\widehat{A}+\widehat{AIH}\)= 900,

\(\widehat{B}\) + \(\widehat{BIK}\) = 900

mà  \(\widehat{AIH}\)= \(\widehat{BIK}\)( đối đỉnh)

Suy ra \(\widehat{A}\) = \(\widehat{B}\)

Vậy \(\widehat{B}\)= 400

Hình b) Ta có \(\widehat{ABD}\) +\(\widehat{A}\) = 900,

\(\widehat{ACE}\)+ \(\widehat{A}\)=900,

Suy ra \(\widehat{ACE}\) = \(\widehat{ABD}\)

Vậy \(\widehat{ABD}\)=  250,

Hình c) Ta có: \(\widehat{M_{1}}\) + \(\widehat{M_{2}}\) =  900,

\(\widehat{N }\) +  \(\widehat{M_{2}}\) =  900

Suy ra \(\widehat{N }\) = \(\widehat{M_{1}}\)

Vậy \(\widehat{M_{1}}\)=   60

Hình d) ta có 

\(\widehat{E }\) = 900 - \(\widehat{A}\) = 90- 55= 350

\(\widehat{B_{1} }\)= 900 + \(\widehat{E }\) (Góc ngoài tam giác BKE)

= 90+ 35= 1250