Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một vật có khối lượng m = 2kg

Một vật có khối lượng m = 2kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính (Hình 17.9). Biết góc nghiêng α = 30o, g = 9,8 m/s2 và ma sát là không đáng kể. Hãy xác đinh:

a) lực căng của dây;

b) phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật.

Hướng dẫn giải:

Lực tác dụng lên vật được biểu diễn như hình vẽ:

a) + Khi vật m cân bằng. Ta có:

 \(\overrightarrow{P}\) +\(\underbrace{\overrightarrow{N}+\overrightarrow{T}}\) = \(\overrightarrow{0}\)

\(\overrightarrow{P}\) + \(\overrightarrow{P'}\) = \(\overrightarrow{0}\)  => \(\left | \overrightarrow{P} \right |\) = \(\left | \overrightarrow{P'} \right |\)

Xét ∆P'NO, ta có: sinα =  \(\frac{T}{P'}\) = \(\frac{T}{P}\)

                        => T = P sinα 

                        => T = mg sin30o = 2.9,8. \(\frac{1}{2}\) = 9,8 (N)

b) Ta có:          cosα = \(\frac{N}{P'}\) = \(\frac{N}{P}\)

                  => N = Pcosα = mgcosα = 3. 9,8.\(\frac{\sqrt{3}}{2}\)

                  => N = 16,97N