Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài...

6. Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài, I1 = 2A; dòng thứ hai hình tròn, tâm O cách dòng thứ nhất R2 = 40 cm, bán kính = 20 cm, I2 = 2A. Xác định cảm ứng từ tại O2.

Hướng dẫn. 

Cảm ứng từ tại O2 do Igây ra B=10-6 T và do Igây ra B= 62,8.10-7 T.

Tùy theo chiều dài của hai dòng điện: B = B± B2.