Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể | Dạy học blog | SINH HỌC Sinh học THPT: Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Lý thuyết Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Cadasa đột biến đa bội, cơ chế phát sinh thể đa bội, cơ chế phát sinh đột biến lệch bội, đặc điểm của thể đa bội, đột biến số lượng nhiễm sắc thể lớp 9, đột biến số lượng nhiễm sắc thể violet, bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể, thể song nhị bội là gì

Bài 1. Nêu các dạng đột biến lệch bội ở sinh vật lưỡng bội và hậu quả của từng dạng.

Bài 3.Nêu một vài ví dụ về hiện tượng đa bội thế ở thực vật.Bài 4. Nêu các đặc điểm của thể đa bội.