Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:

Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:

Hướng dẫn làm bài

 

  5xyz 

5x2yz  =  25x3y2z2

15x3y2z  = 75x4y3z2

15x4yz  =  125x5y2z2

-x2yz  = -5x3y2z2

-1/2 xy3z = -5/2 x2y4z2