Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 59. Rút gọn các biểu thức sau (với a>0, b>0) :

a) \(5\sqrt{a}-4b\sqrt{25a^{3}}+5a\sqrt{16ab^{2}}-2\sqrt{9a};\)

b) \(5a\sqrt{64ab^{3}}-\sqrt{3}\cdot \sqrt{12a^{3}b^{3}}+2ab\sqrt{9ab}-5b\sqrt{81a^{3}b}.\)

Hướng dẫn giải:

ĐS: a) \(-\sqrt{a};\)

b) \(-5ab\sqrt{ab}.\).