Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chứ nhật

58. Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chứ nhật.

     

Bài giải:

Cột thứ hai: 

d2 = a2 + b2 = 52 + 122 = 25 + 144 = 169

Nên d = 13

Cột thứ ba: 

a2 + b2  = d2  => a2 = d2 – b2=(\(\sqrt{10}\))2 - (\(\sqrt{6}\))2

a2 = 10 – 6 = 4 => a = 2

Cột thứ tư:

a2 + b2  = d2  => b2 = d2 - a2 = 72 - (\(\sqrt{13}\))

     b2 = 49 – 13 = 36 => b  = 6