Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 58. Rút gọn các biểu thức sau:

a) \(5\sqrt{\frac{1}{5}}+\frac{1}{2}\sqrt{20}+\sqrt{5};\)

b) \(\sqrt{\frac{1}{2}}+\sqrt{4,5}+\sqrt{12,5};\)

c) \(\sqrt{20}-\sqrt{45}+3\sqrt{18}+\sqrt{72};\)

d) \(0,1.\sqrt{200}+2.\sqrt{0,08}+0,4.\sqrt{50}.\)

Hướng dẫn giải:

ĐS: a) \(3\sqrt{5};\)

b) \(\frac{9\sqrt{2}}{2};\)

c) \(15\sqrt{2}-\sqrt{5};\)

d) \(\frac{17\sqrt{2}}{5}.\)