Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy?

Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy?

Hướng dẫn làm bài: 

Kí hiệu như hình vẽ ta có:

a ⊥ c, b ⊥ c nên => a // b.

Do đó: x + 1150 = 1800  (hai góc trong cùng phía)

Nên: x = 1800 – 1150 = 650