Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 57. Cho bài toán" Tam giác ABC có AB=8cm,AB=17cm,AC=15cm ó phải là tam giác vuonng không?" Bạn tam giải thích như sau:

Bài 57. Cho bài toán "Tam giác ABC có AB = 8cm, AB=17cm, AC =15cm có phải là tam giác vuông không?" Bạn Tâm giải thích như sau:

AB2+AC= 82+17= 64+289

BC2=152=225

Do 352 ≠ 225 nên AB2+AC2 ≠BC2.

Vậy tam giác ABC không phải là tam giác vuông?

Lời giải trên đúng hay sai? nếu sai hai sửa lại cho đúng.

Giải:

Lời giải của bạn Tâm sai, sửa lại như sau:

Ta có AB2+BC2=82+152=64+225=289

và AC2=172=189

Do đó AC2=BC2+AB2.

Vậy tam giác ABC là tam giác vuông.