Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

\(A = {{ - 5} \over {11}} + \left( {{{ - 6} \over {11}} + 1} \right)\)

\(B = {2 \over 3} + \left( {{5 \over 7} + {{ - 2} \over 3}} \right)\)

\(C = \left( {{{ - 1} \over 4} + {5 \over 8}} \right) + {{ - 3} \over 8}\)

Hướng dẫn làm bài:

\(A = \left( {{{ - 5} \over {11}} + {{ - 6} \over {11}}} \right) + 1 = {{ - 11} \over {11}} + 1 =  - 1 + 1 = 0\)

\(B = \left( {{2 \over 3} + {{ - 2} \over 3}} \right) + {5 \over 7} = 0 + {5 \over 7} = {5 \over 7}\)

\(C = {{ - 1} \over 4} + \left( {{5 \over 8} + {{ - 3} \over 8}} \right) = {{ - 1} \over 4} + {1 \over 4} = 0\)