Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Bài 56. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

a) \(3\sqrt{5}, 2\sqrt{6}, \sqrt{29}, 4\sqrt{2};\)

b) \(6\sqrt{2}, \sqrt{38}, 3\sqrt{7}, 2\sqrt{14}.\)

Hướng dẫn giải:

Đưa thừa số vào trong dấu căn.

Trả lời: 

a) \(2\sqrt{6}<\sqrt{29}< 4\sqrt{2}< 3\sqrt{5};\)

b) \(\sqrt{38}< 2\sqrt{14}<3\sqrt{7}< 6\sqrt{2}.\)