Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x - 1

Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x - 1

\(A\left( { - {1 \over 3};0} \right);B\left( {{1 \over 3};0} \right);C\left( {0;1} \right);D\left( {0; - 1} \right)?\)

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: y = 3x -1

Với \(A\left( { - {1 \over 3};0} \right)\) thì \(y = 3.\left( { - {1 \over 3}} \right) - 1 =  - 1 - 1 =  > y =  - 2 \ne 0\) nên điểm A không thuộc đồ thị hàm số.

Với \(B\left( {{1 \over 3};0} \right)\) thì \(y = 3.\left( {{1 \over 3}} \right) - 1 = 1 - 1 = 0\) nên điểm B thuộc đồ thị hàm số.

Với C (0 ;1) thì y = 3.0 - 1 = -1 ≠ 1 nên điểm C không thuộc đồ thị hàm số.

Với D (0 ;-1) thì y = 3.0 – 1 = -1 nên điểm D thuộc đồ thị hàm số.

Vậy \(B\left( {{1 \over 3};0} \right);D\left( {0; - 1} \right)\) thuộc đồ thị hàm số y = 3x – 1.