Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm hai số x và y, biết x: 2 = y: (-5) và x - y = -3

Bài 55 Tìm hai số x và y, biết x: 2 = y: (-5)  và x - y = -3                                            

Lời giải:  

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 \(\frac{x}{2} = \frac{y}{-5} =\frac{x-y}{2-(-5)} = \frac{-7}{7} = -1\)

Do đó:

\(\frac{x}{2} = -1 => x = -1.2 = -2\)

\(\frac{y}{-5} = -1 => y= -1.(-5) = 5\)

Vậy x = -2 và y = 5