Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

+

 \({{ - 1} \over 2}\)

 \({5 \over 9}\)

 \({1 \over {36}}\)

 \({{ - 11} \over {18}}\)

 \({{ - 1} \over 2}\)

 - 1

 

 

 

\({5 \over 9}\)

 

 

 

 

 \({1 \over {36}}\)

 

 

 

 

 \({{ - 11} \over {18}}\)

 

 

 

 

Hướng dẫn làm bài:

+

 \({{ - 1} \over 2}\)

 \({5 \over 9}\)

 \({1 \over {36}}\)

 \({{ - 11} \over {18}}\)

 \({{ - 1} \over 2}\)

 - 1

 \({1 \over {18}}\)

 \({{ - 17} \over {36}}\)

 \({{ - 10} \over 9}\)

\({5 \over 9}\)

 \({1 \over {18}}\)

 \({{10} \over 9}\)

 \({7 \over {12}}\)

 \({{ - 1} \over {18}}\)

 \({1 \over {36}}\)

 \({{ - 17} \over {36}}\)

 \({7 \over {12}}\)

 \({1 \over {18}}\)

 \({{ - 7} \over {12}}\)

 \({{ - 11} \over {18}}\)

 \({{ - 10} \over 9}\)

 \({{ - 1} \over {18}}\)

 \({{ - 7} \over {12}}\)

 \({{ - 11} \over 9}\)