Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 55 Gọi A,B là hai điểm trên tia Ox. BIết OA= 8cm, AB= 2cm. Tình OB. Bài toán có mấy đáp số. Giải: Vì A,B nằm trên tia Ox nên O không nằm giữa A và B.

Bài 55 Gọi A,B là hai điểm trên tia Ox. BIết OA= 8cm, AB= 2cm. Tình OB. Bài toán có mấy đáp số.

 Có hai trường hợp xảy ra:

- Trường hợp 1: A nằm giữa O và B.

Ta có: OB=OA+ AB=8 +2 =10 cm.

- Trường hợp 2: B nằm giữa O và A. Ta có: OB+ BA= OA

=> OB=OA-BA => OB= 8 – 2 = 6(cm).

Vậy bài toán có hai đáp số là 10 cm và 6 cm.