Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức sau được xác định :

Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức sau được xác định :

a)\({{3x + 2} \over {2{x^2} - 6x}}\);                                

b)\({5 \over {{x^2} - 3}}\).

Hướng dẫn làm bài:

a) \(2{x^2} - 6x = 2x\left( {x - 3} \right) \ne 0\) khi \(2x \ne 0\) và \(x - 3 \ne 0\)

Vậy \(x \ne 0\) và \( x \ne 3\) .

b) \({x^2} - 3 = {x^2} - {\left( {\sqrt 3 } \right)^2} = \left( {x - \sqrt 3 } \right)\left( {x + \sqrt 3 } \right) \ne 0\)

Khi \(x - \sqrt 3  \ne 0\) và \( x + \sqrt 3  \ne 0\) .

Vậy \(x \ne  - \sqrt 3\) và \( x \ne \sqrt 3 \)