Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong vở bài tập của bạn An có bài làm sau:

Trong vở bài tập của bạn An có bài làm sau:

a) \({{ - 3} \over 5} + {1 \over 5} = {4 \over 5}\)

b) \({{ - 10} \over {13}} + {{ - 2} \over {13}} = {{ - 12} \over {13}}\)

c) \({2 \over 3} + {{ - 1} \over 6} = {4 \over 6} + {{ - 1} \over 6} = {3 \over 6} = {1 \over 2}\)

d) \({{ - 2} \over 3} + {2 \over { - 5}} = {{ - 2} \over 3} + {{ - 2} \over 5} = {{ - 10} \over {15}} + {{ - 6} \over {15}} = {{ - 4} \over {15}}\)

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có).

Hướng dẫn làm bài:

Lỗi sai ở câu (a) và câu (d). Sửa lại như sau

a) \({{ - 3} \over 5} + {1 \over 5} = {{ - 2} \over 5}\)

b) \({{ - 2} \over 3} + {2 \over { - 5}} =  \ldots  = {{ - 16} \over {15}}\)