Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:

Bài 52. Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:

\(\frac{2}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}; \frac{3}{\sqrt{10}-\sqrt{7}}; \frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}; \frac{2ab}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}\).

Hướng dẫn giải:

ĐS: \(2(\sqrt{6}+\sqrt{5}); \sqrt{10}-\sqrt{7};\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{x-y}; \frac{2ab(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{a-b}.\)