Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn đáp án đúng

Bài 52 Từ tỉ lệ thức  với a, b , c, d # 0, ta có thể suy ra"

A. 

B.      

C. 

D. 

Chọn đáp án đúng?

Lời giải:

Đáp án C là đúng, vì ad = bc