Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Người ta đổ thêm 200 g

51. Người ta đổ thêm 200 g nước vào một dung dịch chứa 40 g muối thì nồng độ của dung dịch giảm đi 10 %. Hỏi trước khi đổ thêm nước thì dung dịch chứa bao nhiêu nước ?

Bài giải:

Gọi trọng lượng nước trong dung dịch trước khi đổ thêm nước là:

x (g), x > 0

Nồng độ muối của dung dịch khi đó là: \(\frac{40}{x + 40}\)

Nếu đổ thêm 200 g nước vào dung dịch thì trọng lượng của dung dịch sẽ là: x + 40 + 200 (g)

Nồng độ của dung dịch bây giờ là: \(\frac{40}{x + 240}\)

Vì nồng độ muối giảm 10% nên ta có phương trình:

\(\frac{40}{x + 40}\) - \(\frac{40}{x + 240}\) = \(\frac{10}{100}\)

Giải phương trình:

(x + 40)(x + 240) = 400(x + 240 - x - 40) hay x2 + 280x - 70400 = 0

∆' = 19600 + 70400 = 90000, √∆' = 300

x1 = 160, x2 = -440

Vì x > 0 nên x2 = -440 (loại)

Trả lời: Trước khi đổ thêm nước, trong dung dịch có 160 g nước.