Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:

Bài 51. Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:

\(\frac{3}{\sqrt{3}+1};\frac{2}{\sqrt{3}-1};\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}};\frac{b}{3+\sqrt{b}};\frac{p}{2\sqrt{p}-1}.\)

Hướng dẫn giải:

ĐS: \(\frac{3(\sqrt{3}-1)}{2}; \sqrt{3}+1; 7+4\sqrt{3};\frac{b(3-\sqrt{b})}{9-b}; \frac{p(2\sqrt{p}+1)}{4p-1}.\)